Obchodné podmienky

Kontaktné údaje predávajúceho:

Predávajúci:

REDMER, s.r.o.
Fatranská 3100/6
010 08 Žilina
IČO: 36 435 040

Kontaktná osoba:

Karol Čepec
Mobil: +421 910 909 268
E-mail: [email protected]

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním elektronickej objednávky akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Čo je to elektronická objednávka

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom (meno a priezvisko kupujúceho, adresa doručenia, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob dopravy) a zoznam objednaného tovaru s cenou za tento tovar.

Objednávky

Možnosti nákupu v našom e-shope

Ponúkame Vám možnosť nákupu týmito spôsobmi:

1. prostredníctvom e-shopu eshop.sportvin.sk

2. e-mailom: [email protected]
3. telefonicky: +421 910 909 268

Postup pri objednaní

Zákazník si môže cez e-shop eshop.sportvin.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnená ikona nákupného košíka.

Po stlačení ikony nákupného košíka sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na eshop.sportvin.sk. Pri objednávke je však zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predávajúci REDMER, s.r.o. registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Zákazník sa môže pri vytvorení objednávky registrovať. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na eshop.sportvin.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka.

Prihlasovacie údaje predávajúci REDMER, s.r.o. odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na eshop.sportvin.sk pod menom príslušného zákazníka.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil/bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v informačnom systéme, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke eshop.sportvin.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

E-shop eshop.sportvin.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie...) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke eshop.sportvin.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 10. 9. 2015 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky.

Záväzky predávajúceho a kupujúceho

Všetky uskutočnené objednávky sú považované za záväzné.

Po doručení objednávky bude zákazníkovi na e-mail (ak nám ho uvediete) odoslané "oznámenie o prijatí objednávky".

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru, v dohodnutej cene (podľa objednávky). Takisto, predávajúci tovar primerane zabalí a odošle ho kupujúcemu v stanovenej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú sumu.

Zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, zavinené poštou

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinila pošta alebo kuriérska spoločnosť. Takisto, predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou.

Storno objednávky

Zákazník má právo stornovať objednávku oznámením zaslaným písomne na adresu predajcu uvedenú vyššie, alebo podaným e-mailom na adresu [email protected], a to v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, predávajúci REDMER, s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky.

Predávajúci REDMER, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možnéz technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci, REDMER, s.r.o., bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil, a nedôjde k dohode predajcu a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci REDMER, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese [email protected] alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy (Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy). Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predajcovi REDMER, s.r.o. a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predajcom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predajcovi REDMER, s.r.o. s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t. j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci REDMER, s.r.o. si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať, alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t. j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým, znáša predávajúci.

Predávajúci REDMER, s.r.o. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar, alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Neprevzatie objednanej zásielky

Neprevzatie zásielky, ktorú si zákazník objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu všetkých administratívnych nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.

Bezpečnostné pokyny a varovania

Súčasťou každého produktu sú bezpečnostné pokyny a varovania, ktoré je kupujúci povinný dodržiavať.

Dodacie podmienky

V prípade, že dodacia lehota pri zákazníkom vybranom tovare bude iná, ako je uvedené v popise tovaru v e-shope, bude REDMER, s.r.o. zákazníka promptne informovať (e-mailom alebo telefonicky).

O odoslaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.

Predávajúci, REDMER, s.r.o., sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak predávajúci, REDMER, s.r.o., nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare na eshop.sportvin.sk.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predajcu, REDMER, s.r.o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci, REDMER, s.r.o., sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode predajcu a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci, REDMER, s.r.o., sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa predajca, REDMER, s.r.o., a zákazník nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do štyroch pracovných dní, resp. tovar označený na eshop.sportvin.sk textom "na objednávku", do 14 dní po pripísaní úhrady na účet predajcu, alebo v prípade dobierky po potvrdení objednávky.

Predávajúci, REDMER, s.r.o., sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v sídle dodávateľa, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v sídle dodávateľa. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.

Platba za tovar

Predajca REDMER, s.r.o. je platcom DPH.

Platba dobierkou

Ak si zákazník zvolí formu platby na dobierku, bude mu tovar dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskej spoločnosti. Za tovar zaplatí doručovateľovi, resp. priamo na pošte. Na pošte mu vystavia potvrdenie o prevzatí hotovosti. Poplatok za dobierku je 1,00 €.

Platba prevodom na účet

Ak si zákazník zvolí formu platby prevodom na účet, za tovar zaplatí na účet predajcu, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolí v objednávke tento spôsob platby, bude mu doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, presnú čiastku a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech účtu REDMER, s.r.o. bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný o takisto aj o odoslaní objednávky.

Doprava a poštovné

Slovenská pošta

Doba doručenia: 2 až 4 pracovné dni
Objednávka do 66,00 €: 2,00 € (+ 1,00 € dobierka)
Objednávka nad 66,00 €: poštovné zdarma (+ 1,00 € dobierka)

Kuriérska služba

Doba doručenia:1 pracovný deň
Objednávka do 66,00 €: 3,20 € (+ 1,00 € dobierka)
Objednávka nad 66,00 €: poštovné zdarma (+ 1,00 € dobierka)

Osobné prevzatie, resp. rozvoz po Žiline.

V prípade osobného prevzatia tovaru v Žiline sa poštovné a balné neplatí. Podmienkou však je platba prevodom na bankový účet predom.

Reklamačné a záručné podmienky

Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR:

- zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji;
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov;
- Občiansky zákonník.

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nevyhnutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované, s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Každú reklamáciu vyrieši REDMER, s.r.o. najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru našou firmou. Ak pôjde o dlhšiu reklamáciu, bude zákazník informovaný o stave riešenia reklamácie.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci, REDMER, s.r.o., nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné prostredie...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

Postup pri reklamácii

V prípade reklamácie nás o tom informujte e-mailom na adrese [email protected], telefonicky alebo písomne. Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík, zásadne nie na dobierku. Nezabudnite nám spolu s reklamovaným tovarom zaslať aj doklad o kúpe reklamovaného tovaru. Stručne uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu.

Záručná doba

Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy používať.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím alebo skladovaním výrobku.

Ochrana osobných údajov

V prípade, že zákazník je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke eshop.sportvin.sk.

Prevádzkovateľ internetových stránok eshop.sportvin.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak.